Verkkolaskutustiedot

Operaattori

Apix Mes­sa­ging Oy
(003723327487)

Verkkolaskuosoite

003730191127

OVT-tunnus

003730191127

Huo­mioit­te­han, että mikä­li käy­tös­sän­ne on jokin seu­raa­vis­ta ope­raat­to­reis­ta verk­ko­las­kun lähet­tä­mi­seen:
Dans­ke Bank Oyj, Han­dels­ban­ken, Pai­kal­li­so­suus­pan­kit tai Sääs­tö­pan­kit
 tulee tei­dän käyt­tää Apixin verk­ko­las­kuo­soit­tee­nam­me seu­raa­vaa osoi­tet­ta:
verk­ko­las­kuo­soi­te: 003723327487 ja ope­raat­to­ri­tun­nus: DABAFIHH.

Mikä­li ette voi lähet­tää verk­ko­las­ku­ja, pyy­däm­me lähet­tä­mään pape­ri­set las­kut osto­las­ku­jen skan­naus­pal­ve­luun osoitteeseen:

Steel­boss Oy (Apix skan­naus­pal­ve­lu)
PL 16112
00021 LASKUTUS

Jot­ta skan­naus­pal­ve­lu voi koh­dis­taa las­kun­ne, tulee tämä las­ku­tuso­soi­te tulos­taa myös itse las­kuun, eikä pel­käs­tään kir­je­kuo­reen. Tähän las­ku­tuso­soit­tee­seen ei tule lähet­tää muu­ta mate­ri­aa­lia kuin las­ku­ja, eli esi­mer­kik­si tie­do­tus­ten ja mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lin pos­tio­soi­te pysyy ennallaan.

Steel­boss Oy:n säh­kö­pos­tis­kan­nauk­sen osoi­te: 003730191127@procountor.apix.fi

Lähe­tet­tä­vä las­ku tulee olla säh­kö­pos­tin liit­tee­nä PDF-tie­dos­to­na. Yhdel­lä säh­kö­pos­til­la ja sen liit­teis­sä saa olla vain yksi las­ku. Jos säh­kö­pos­ti sisäl­tää las­kun lisäk­si mui­ta lii­te­tie­dos­to­ja, lisä­tään ne las­kun liitteiksi. 

Lii­te­tie­dos­to­jen mak­si­mi­ko­ko on 2 mb. 

Pal­ve­lus­ta tulee joko hyväk­syn­tä- tai hyl­käy­sil­moi­tus säh­kö­pos­til­la. Hyl­käy­sil­moi­tuk­sis­ta saa­puu muis­tu­tuk­sia, jos et rea­goi siihen.

Emme käsit­te­le las­ku­ja, jot­ka on lähe­tet­ty mui­hin osoitteisiin.