Laadukkaat metallituotteet – Varmat toimitukset

Metallituotteet mittatilauksena

Steel­boss val­mis­taa laa­duk­kai­ta metal­li­tuot­tei­ta asiak­kaan toi­vei­den mukaan. Perus­ar­vom­me on val­mis­taa asiak­kail­lem­me kor­kea­laa­tui­sia metal­li­tuot­tei­ta sekä pitää kiin­ni sovi­tuis­ta toi­mi­tusai­ka­tau­luis­ta, ilman asiak­kaan tur­haa kuor­mit­ta­mis­ta. Meil­lä on yli 20 vuo­den koke­mus vaa­ti­vien teräs-/RST -hit­saus­töi­den tekemisestä.

Haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me mah­dol­li­sim­man vai­vat­to­man ja suju­van tilaus­pro­ses­sin. Steel­bos­sil­ta saat­kin tar­jous­pyyn­töö­si aina nopean vas­tauk­sen, jous­ta­vaa pal­ve­lua ja ajan­ta­sais­ta tie­toa tilaa­mie­si tuot­tei­den valmistumisasteesta.

Tavoit­tee­nam­me on var­mis­taa jokai­sel­le tilaa­jal­lem­me ensi­luok­kai­nen asia­kas­ko­ke­mus ja vah­vis­taa näin ase­maam­me alan luo­tet­ta­va­na toi­mi­ja­na. Tähän pää­sem­me erin­omai­sen asia­kas­pal­ve­lum­me, tuot­tei­dem­me laa­dun ja kil­pai­lu­ky­kyis­ten hin­to­jem­me ansiosta!

Haluam­me ansai­ta paik­kam­me myös Tei­dän luottotoimittajananne!

Rakenneteräs Steelbossilta

Meiltä saa EXC2 luokan teräsrakenteita

Pyydä tarjous!