Palvelut

Ruostumattomat sekä alumiinituotteet

Val­mis­tam­me kor­kea­laa­tui­sia metal­li­tuot­tei­ta ruos­tu­mat­to­mas­ta teräk­ses­tä ja alu­mii­nis­ta asiak­kaan toi­vei­den mukaan.

Toi­mi­tam­me metal­li­tuot­teet vii­meis­tel­tyi­nä, esi­mer­kik­si pei­tat­tui­na tai harjattuina.

Meil­lä on vah­va koke­mus lai­te­val­mis­ta­jien rst-run­gois­ta sekä alu­mii­nin hitsaamisesta.

Tuotteet rakenneteräksestä

Hit­saus on Steel­bos­sin eri­kois­osaa­mis­ta. Hit­saus­työt suju­vat kil­pai­lu­ky­kyi­ses­ti nyky­ai­kai­sen hit­saus­ka­lus­tom­me avul­la. Teem­me hit­saus­työn laa­duk­kaas­ti ja työn­jäl­kem­me on viimeisteltyä.

Toteu­tam­me raken­ne­te­räk­ses­tä hit­sat­ta­vat tuot­teet tar­kas­ti asiak­kaan pii­rus­tuk­sen tai toi­veen mukaisesti.

Tar­joam­me koko­nais­val­tais­ta pal­ve­lua, ja toi­mi­tam­me tuot­teet hit­sat­tui­na, koneis­tet­tui­na, pin­ta­kä­si­tel­tyi­nä sekä val­miik­si kokoonpantuina.

Metallituotteet pintakäsiteltyinä

Pin­ta­kä­sit­te­lem­me tuot­teet tilaa­jan vaa­ti­mus­ten mukaisesti.

Toi­mi­tam­me tuot­teet mär­kä­maa­lat­tui­na, jau­he­maa­lat­tui­na ja kuu­ma- sekä sähkösinkittyinä.

Jot­ta hyvin pin­ta­kä­si­tel­lyt ja vii­meis­tel­lyt tuot­teet säi­lyi­si­vät kor­kea­laa­tui­si­na käyt­töön­ot­toon saak­ka, panos­tam­me tuot­tei­den huo­lel­li­seen pakkaamiseen.

Teräsrakenteiden asennus ja kokoonpano

Me Steel­bos­sil­la olem­me eri­kois­tu­neet hit­saa­mi­seen, mut­ta teem­me mie­lel­läm­me myös kokoon­pa­no- sekä asennustöitä.

Raken­nus­työ­mai­den asen­nuk­set ovat meil­le arki­päi­vää. Toi­mi­tam­me raken­teet vir­heet­tö­mäs­ti asen­net­tui­na, pal­vel­len koko­nai­suut­ta ja ottaen huo­mioon kaik­ki muut­tu­jat työmailla.

Myös suur­ten koko­nai­suuk­sien kokoon­pa­no­työt pysy­vät takuul­la hal­lin­nas­sam­me rau­dan­lu­jan koke­muk­sem­me ansiosta. 

Pyydä tarjous!